భువనేశ్వరి పీఠంలో దేవి నవరాత్రి మహోత్సవాలు

భువనేశ్వరి పీఠంలో దేవి నవరాత్రి మహోత్సవాలు

ది.05 - 10 - 2013 వ తేది ఆశ్వియుజ శుద్ధ పాడ్యమి స్థిర వారము నుండి ది.13 - 10 - 2013 వ తేది శుద్ధ దశమి [విజయ దశమి] ఆది వారము వరకూప్రతి రోజూ ఉదయము 08 - 00 గం. నుండి సాయంత్రము 07-00 గం.వరకూ జరుగు కార్యక్రమములు:
మొదటి రొజు ఉదయము :- విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యహవచానము,రక్షాబంధనము, అఖండ దీపారాధన, అంకురారోపణ,కలశస్థాపన, మండపఆరాధన, అమ్మ వారికి అభిషేకము, సహస్రనామ కుంకుమపూజ,నవచెండి పారాయణ, శ్రీచెక్రార్చన, చెండి హోమము, దర్బారుసేవ.
రెండవ రొజు నుండి తొమ్మిదవ రొజు వరకూ:- విఘ్నేశ్వర పూజ, మండపఆరాధన,అమ్మ వారికి అభిషేకము,,సహస్రనామ కుంకుమపూజ,నవచెండి పారాయణ,శ్రీచెక్రార్చన,చెండి హోమము,దర్బారుసేవ.
పదవరోజు :- వేశేష అర్చన,అలంకరణ తదుపరి పూర్ణాహుతి. సాయంత్రము జమ్మిచెట్టు పూజ.
 పూజలలో, చెండి హోమమములో పాల్గొను భక్తులు సంప్రదించండి 9866193557,9989088557
                                      ----------- భువనేశ్వరి పీఠం
                                          పెద్దాపురం - 533437 ఆం. ప్ర.

Bhuvaneswari Peetam
If you are troubled to search out associate degree uncommon and fascinating gift for a lover, maybe as a marriage, house warming or birthday present, however a couple of stunning woman? No, i am not suggesting a leap into the slave traffic, rather a pursuit of symbols and mythology. There are often no higher gift than one that guarantees health, wealth, beauty and whereas it would take a complete pantheon of Greek or Roman gods to hide all those guarantees, you'll be able to know with only 1 deity sculpture, a Lakshmi sculpture of the Hindu deity of sunshine.


Bhuvaneswari Peetam


Bhuvaneswari Peetam
A Lakshmi sculpture is choked with symbolism. The figure is of a stunning girl, seated or standing on a lotus flower. in step with legend, Indra, the King of the Hindu guardian angels, was given a garland of flowers that he placed on the trunk of the elephant he was

 riding. sadly the elephant did not just like the flowers and threw them off, insulting the sage United Nations agency had given Hindu deity the garland. The sage had given the flowers as associate degree 

providing and stuffed the garland with fate.


Panchaamgam

Bhuvaneswari Maa