జాతక రీత్యా , గోచారము రీత్యా గ్రహ దోష నివారణకు చెండి హోమము శుభముPanchaamgam

Bhuvaneswari Maa